وکس وروان کننده های PVC

Flash point
محصول دسته Flash point ℃
پلی اتیلن وکس وکس وروان کننده های PVC -
پارافین وکس وکس وروان کننده های PVC min 230
وکس مایع L-G16 وکس وروان کننده های PVC ≥ 240
گلیسیرین مونو استئارات وکس وروان کننده های PVC -
Viscosity
محصول دسته Viscosity (℃) cp
پارافین وکس وکس وروان کننده های PVC 5.7
وکس مایع L-G16 وکس وروان کننده های PVC -
پلی اتیلن وکس وکس وروان کننده های PVC 23-34
گلیسیرین مونو استئارات وکس وروان کننده های PVC -
Acid value
محصول دسته Acid value mg KOH/g
پارافین وکس وکس وروان کننده های PVC -
وکس مایع L-G16 وکس وروان کننده های PVC ≤ 3.0
گلیسیرین مونو استئارات وکس وروان کننده های PVC -
پلی اتیلن وکس وکس وروان کننده های PVC -