استئارات های فلزی

Density
`
Density

D

`
Melting point
`
Application
محصول دسته کاربرد
استئارات روی سبک استئارات های فلزی لاستیک - پلاستیک _ آرایشی و بهداشتی
استئارات منیزیم استئارات های فلزی ABS - EPS - PS - پلاستیک
استئارات کلسیم سبک استئارات های فلزی پلاستیک - رابر - افزودنی غذایی
استئارات کلسیم استئارات های فلزی لاستیک-آرایشی
استئارات آلومینیوم استئارات های فلزی صنایع رنگ سازی - محصولات نفتی
استئارات روی استئارات های فلزی پلاستیک - رابر
استابلایزر مایع باریم -روی استابلایزرهای مایع PVC چرم مصنوعی - صنایع فیلم های تبلیغاتی
استئارات پتاسیم استئارات های فلزی افزودنی غذایی - آرایشی و بهداشتی - محصولات طبی
استئارات سدیم استئارات های فلزی افزودنی های غذایی - دارویی - آرایشی و بهداشتی