اسید استئاریک پالمک 630

اسید استئاریک پالمک 630

(کد محصول: PALMAC 630)

اسید استئاریک در گرید تجاری عبارت است از : استئاریک اسید و پالمتیک که با در نظر داشت غلظت، گرید آنها مشخص شده و بازار مصرف نیز معلوم میگردد. گرید گیاهی آن، اسید استئاریک روغن پالم است. اسید استئاریک پایه حیوانی بوی نامطلوب و خاصیت آبگریزی دارد و به همین دلیل در آب نامحلول است و بیشتر به حالت شناور در میآید.ولی در اتانول حل میشود. اسید استئاریک یک اسید چرب اشباع شده میباشد و در شرایط خاص ته نشین شده و رسوب میکند.کاربردهای این محصول در صنایع غذای؛ لاستیک سازی، آرایشی و بهداشتی، شمع سازی و غیره میباشد.

ویژگی ها

Iodine value 0.34
Chain distribution% C18 42
کاربرد گرید پلاستیک