محصولات

پلی اتیلن وکس
پلی اتیلن وکس PE 2576-PE110-PE100-PE1282
شمش قلع
شمش قلع Tin Billet
کمک فرآیند
کمک فرآیند 530 - LP90 - LP40
اسید استئاریک
اسید استئاریک Plastic -Rubber -Cosmetic Grade